Potrącenia alimentów z wynagrodzenia za pracę

Do jakiej wysokości potrąca się alimenty z wynagrodzenia za pracę?

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu:

  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

podlegają potrąceniu, w pierwszej kolejności – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Wysokość potrącenia wynosi: do wysokości 3/5 (0,6) wynagrodzenia.

Np. Jeżeli pracownik uzyskuje dochód netto w kwocie 3 000 zł, to maksymalna kwota potrącenia wynosi: 1800 zł.

To jest reguła, a jak wiadomo od reguły istnieją wyjątki. Nagroda z zakładowego funduszu nagród , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej – podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Dochody oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, z który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do:

  • zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Ograniczeń tych  nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz