Wniosek o egzekucję alimentów

egzekucjaJeżeli dłużnik nie postępuje zgodnie z wyrokiem sądowym i nie płaci alimentów – nie pozostaje nam nic innego, jak ubieganie się o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Egzekucja ma za zadanie przymusowe zobowiązanie dłużnika do spełnienia świadczenia.

Egzekucję prowadzi się z zarobków dłużnika i jego majątku. Np. z wynagrodzenia za pracę, renty (emerytury), środków zgromadzonych na koncie bankowym, rzeczy ruchomych, nieruchomości.

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy tj. tytuł egzekucyjny (np. wyrok sądowy) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zanim jednak złożymy wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji – musimy uzyskać klauzulę wykonalności dla wyroku alimentacyjnego.

Klauzula wykonalności to stwierdzenie przez sąd wykonalności wyroku, co skutkuje możliwością prowadzenia egzekucji. Bez adnotacji o klauzuli wykonalności – komornik nie będzie mógł prowadzić postępowania.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składamy do tego sądu, który wydał wyrok zasądzający alimenty. Do wniosku dołączamy odpis wyroku. Sąd rozpoznaje wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia.

Gdy mamy już wyrok, opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności, to wówczas możemy domagać się wszczęcia egzekucji przez komornika. Komornik działa przy sądzie rejonowym.

Uprawniony (wierzyciel) ma prawo złożyć wniosek do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, bądź jego samego. W tym drugim wypadku komornik wierzyciela przekazuje akta sprawy dla komornika dłużnika.

We wniosku należy oznaczyć świadczenie, jakie ma być spełnione. Wraz z wnioskiem przekazujemy komornikowi – wyrok alimentacyjny, opatrzony wcześniej przez sąd klauzulą wykonalności.

Osoba uprawniona do alimentów (wierzyciel alimentacyjny) nie ma obowiązku wskazywać majątku dłużnika ani sposobów egzekucji. Jest to uproszczenie dla tychże osób.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz