Wpis dłużnika alimentacyjnego do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

rejestr_1Długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego (niepłacenie alimentów), może być podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), znajdującym się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy  – komornik z urzędu składa wniosek o wpis do RDN.

RDN jest jawny – każdy ma do niego dostęp. Stanowi źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, w szczególności informacje o:

  • zaległościach podatkowych i celnych,
  • zaległościach wobec ZUS,
  • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Nie ma co ukrywać – RDN nie jest chlubną bazą i może nam przysporzyć tylko same problemy. Np. obniżyć zdolność kredytową, wpłynąć na wiarygodność w prowadzeniu interesów.

Krajowy Rejestr Sądowy


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz