:: Alimenty :: praktyczne porady prawne - Prawo w przystępnym wydaniu

Alimenty - ogólnie

3 lipca 2009

Alimenty dla rodziców od dzieci

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacyjny, który polega na dostarczaniu dziecku środków utrzymania i wychowania. Zobowiązanie rodziców trwa do chwili uzyskania przez dziecko samodzielności życiowej, co z reguły następuje po uzyskaniu przez nie pełnoletności.

Karta może jednak się odwrócić i powstanie taka sytuacja, że to rodzice będą potrzebowali pomocy dzieci. Rodzice, jacy włożyli przecież tyle trudu i wysiłku w starania o prawidłowy fizyczny i duchowy rozwój dziecka – mają prawo domagania się alimentów od dziecka. Odpowiada to poczuciu sprawiedliwości społecznej.

Podstawą obowiązku alimentacyjnego dziecka na rzecz rodzica jest popadnięcie tegoż drugiego w stan niedostatku. Pojęcie niedostatku wiąże się z niemożliwością zaspokojenia przez rodzica, własnymi siłami, swych usprawidliwionych potrzeb.

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, w wypadku gdy rodzic znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej – dziecko powinno go samodzielnie wspomóc, dostarczając mu środki utrzymania, a niekiedy również zapewniając opiekę. Wynika to przede wszystkim z wdzięczności dziecka za trud rodzica, włożony w jego proces wychowawczy.

Jednakże nie zawsze jest tak idealnie. Dzieci zapominają o rodzicach i nieudzielają im pomocy, nawet pomimo próśb. Takie zachowanie dziecka jest naganne i kłóci się z podstawowymi zasadami moralnymi, ale nie będziemy się tutaj zajmować kwestiami ocennymi.

Jeżeli rodzic ma kilkoro dzieci, to każde z nich obowiązane jest do alimentacji rodzica. Natomiast wysokość alimentów, jaką będą płacić, uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z osobna.

W razie, gdy jedno dziecko osiąga bardzo niewielkie dochody, wystarczające tylko na niezbędne koszty utrzymania, a drugie ma znaczne zarobki – to pierwsze z nich może zostać zwolnione z obowiązku świadczenia alimentów w całości, przy obciążeniu drugiego dziecka w pełnym zakresie. Jeśli zdolność płatnicza dzieci jest zbliżona, to będą uiszczać alimenty w tej samej wysokości. W pozostałych wypadkach alimenty zostają stosownie rozdzielone.

W przypadku braku dobrowolnego świadczenia alimentów przez dziecko – rodzicowi pozostaje wyłącznie droga sądowa, w celu realizacji przysługujących mu uprawnień. Należy wystąpić z powództwem o alimenty. Rodzic powinien udowodnić w sądzie stan niedostatku.

Wystarczającym dowodem na wykazanie tegoż stanu są dokumenty, a o to niektóre (przykładowe) z nich: rachunki za bieżące opłaty; zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego; zaświadczenie z banku o wysokości kredytów; zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych zarobków; rozliczenie PIT za ubiegły rok kalendarzowy; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych przychodów w roku podatkowym; wszelkie dokumenty potwierdzające fakt oraz wysokość ciążących zobowiązań (długów); recepty; dokumenty poświadczające straty materialne i finansowe etc.


Leave a comment

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.