Alimenty za czas przeszły

zegarŚwiadczenia alimentacyjne z natury rzeczy są świadczeniami okresowymi. Służą bowiem zaspokajaniu bieżących (aktualnych) potrzeb osób uprawnionych, zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Zasada alimentów na przyszłość doznaje co prawda pewnych ograniczeń. Oczywiście z korzyścią dla uprawnionych. Wolno dochodzić alimentów za okres wsteczny, nie dłużej jednak niż za 3 lata.

Oprócz limitu czasowego ustanowionego dla alimentów za czas przeszły, muszą być spełnione jeszcze inne warunki.

Alimentów za czas ubiegły można dochodzić w razie spełnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

  1. Z okresu, za który uprawniony żąda alimenty – pozostały niezaspokojone potrzeby.
  2. Uprawniony w celu realizacji swych potrzeb w danym okresie – zmuszony był do zaciągnięcia zobowiązań (długów) i nie zostały one spłacone do chwili obecnej, w całości lub części.

Niekiedy alimenty wsteczne mogą stanowić znaczną sumę pieniężną. Będzie to z reguły wtedy, kiedy będą zasądzane za dłuższy przedział czasowy. Dlatego też sąd władny jest, rozłożyć jednorazową skapitalizowaną kwotę na raty, tak aby ułatwić spłatę dłużnikowi. Wszakże sąd może to uczynić, ale nie musi. W każdym razie decydować będzie sytuacja finansowa dłużnika.

Zdarza się i tak, iż alimenty są ustalone wyrokiem sądowym (umową alimentacyjną), lecz wskutek wzrostu potrzeb uprawnionego – ich rozmiar nie wystarcza na pokrycie jego usprawiedliwionych potrzeb. Bądź co bądź sam uprawniony nie występuje od razu z żądaniem podwyższenia alimentów.

W opisanej sytuacji uprawniony ma możliwość dochodzenia alimentów za okres zaszły, nawet pomimo tego, że mógł to zrobić (uzyskać wyższe alimenty) wcześniej – występując bezpośrednio po zmianie stosunków alimentacyjnych. Decydujący bowiem jest obowiązek rzeczywisty, a nie orzeczony.

Na koniec warto wspomnieć, iż sąd rozpoznając sprawę o alimenty ustala alimenty na przyszłość i jeśli strona chce otrzymać alimenty za czas przeszły musi zgłosić wniosek w tym przedmiocie. Brak stosownego wniosku powoduje niedopuszczalność zasądzenia takich alimentów.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz