Dzieci uprawnione do alimentów

dzieciJakie dziecko może otrzymać alimenty?

Każde dziecko ma prawo do alimentów, które mają postać środków utrzymania i wychowania. W prawie rodzinnym sytuacja dzieci pochodzących z małżeństwa i pozamałżeńskich (konkubinat) została zrównana.

Należy to uznać za słuszne rozwiązanie. Bowiem obowiązek alimentacyjny opiera się na osobistej więzi krwi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, chociaż w niektówych wypadkach jest nawet szerszy o tzw. więzy prawne (skonstruowane przez prawodawcę).

To samo tyczy się dziecka przysposobionego (adoptowanego), z tą różnicą że mamy tu do czynienia z więzami prawnymi – stosunek przysposobienia.

Obowiązek alimentacyjny występuje także w okolicznościach rodzicielstwa zastępczego i też jest oparty na powiązaniach prawnych.

Podobnie jest w relacji pomiędzy pasierbem a ojczymem (macochą), z tą zmianą że obowiązek świadczenia alimentów wynika ze stosunku powinowactwa.

Od kiedy należą się dziecku alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców powstaje z chwilą narodzin dziecka. Od tej pory rodzice powinni dokładać starań w celu utrzymania i wychowania dziecka.  W przypadku przysposobienia obowiązek alimentacji – obowiązuje przysposabiającego (adoptującego) od daty oznaczonej w postanowienia sądu o przysposobieniu (adopcji).

Rodzice zastępczy zobligowani są do świadczeń alimentacyjnych dla dziecka polegającego ich pieczy. Obowiązek ten rodzi się od daty orzeczenia sądowego, tworzącego instytucję rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do naturalnej). Rodziny zastępcze są w znacznym stopniu finansowane ze środków państwowych i samorządowych. Nie wyłącza to jednak obowiązku rodziców troski o wychowanie dziecka oraz zaspokajania innych, niezbędnych potrzeb materialnych uprawnionego.

Obowiązek alimentacyjny ojczyma (macochy) powstaje w momencie zawarcia małżeństwa z rodzicem naturalnym dziecka. Osoby te obowiązane są przyczyniać się do utrzymania i wychowania dziecka, zaraz po rodzicu biologicznym, natomiast przed dziadkami dziecka.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz