Obowiązek alimentacyjny krewnych w tym samym stopniu

Krewnych w tym samym stopniu (pokrewieństwa) obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Można by kolokwialnie powiedzieć – każdy daje tyle, ile może.

Krewnymi tego samego stopnia są: ojciec i matka, brat i siostra, dziadek i babcia, wnuk i wnuczka.

Możliwościami zarobkowymi są dochody osiągane ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych wraz ze wszystkimi dodatkami, premiami, uposażeniami, deputatami.

Możliwościami majątkowymi są dochody uzyskiwane z majątku: nieruchomości, papierów wartościowych, praw i wierzytelności majątkowych, lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Za wyjściowe źródło oceny możliwości zobowiązanego należy uznać majątek, przechodząc następnie do dochodów. Zbadanie wartości majątku jest znacznie prostsze w porównaniu z zarobkami. Wielość dochodów z różnych źródeł pochodzenia może przysporzyć sporo trudności w rzetelnym ustaleniu rzeczywistej ich wysokości.

Możliwości każdego z zobowiązanych są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. Niektóre osoby mogą już być obciążone obowiązkiem alimentowania na rzecz członków najbliższej rodziny, co powoduje że ich zdolność płatnicza spada.

Na tle określania możliwości alimentacyjnych zobowiązanych mogą powstać trzy zasadnicze przypadki:

1. Każdy z krewnych ma możliwość spełnienia obowiązku alimentacyjnego,

Wszyscy krewni zostaną obciążeni – w stosownym stopniu – alimentacją.

2. Część krewnych ma możliwość sprostania temu obowiązkowi, a część jej nie posiada,

Na jednych krewnych zostanie nałożona powinność alimentowania (w odpowiedniej wysokości), a pozostali zostaną zwolnieni z tego obowiązku.

3. Żaden z krewnych nie posiada możliwości wykonania obowiązku alimentacyjnego w całości.

W sytuacji, gdy żaden z krewnych w tym samym stopniu nie jest w stanie zadośćuczynić swemu obowiązkowi – obowiązek alimentacyjny rodzi się w stosunku do krewnych w dalszej kolejności.

Orzeczenia Sądu Najwyższego:

„Możliwości zarobkowe i majątkowe to nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych”.

„Rozpoznając sprawę o alimenty, sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przeprowadzaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego”.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz