Przysposobienie pełne a alimenty

przysposobienie_pelnePrzez przysposobienie pełne (adopcja całkowita) powstaje między przysposabiającym (adoptującym) a przysposobionym (adoptowanym) taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Inaczej mówiąc pozycja prawna dziecka przysposobionego została zrównana z pozycją dziecka pochodzącego od rodzica.

Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego – rodzi się obowiązek alimentacyjny.

Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego – ustaje obowiązek alimentacyjny.

Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego, co oznacza że obowiązek alimentacyjny będzie również miał do nich zastosowanie.

To są podstawowe zasady. W niektórych wypadkach sytuacja komplikuje się trochę. Zastanówmy się teraz nad nimi.

Przysposobienie pasierba w trakcie małżeństwa

Jeżeli pasierb zostanie przysposobiony przez ojczyma lub macochę, to nie ustają prawa i obowiązki w stosunku do rodzica, z którym ojczym (macocha) zawarł(a) małżeństwo oraz jego krewnych.

Ustają natomiast prawa i obowiązki przysposobionego (pasierba) w stosunku do drugiego z rodziców, z którym przysposabiający (ojczym albo macocha) nie zawarł małżeństwa oraz jego krewnych.

Przysposobienie pasierba po ustaniu małżeństwa

W wypadku gdy małżonek przysposobił dziecko swego małżonka po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, nie ustają więzy rodzinne względem krewnych zmarłego, jeżeli w orzeczeniu o przysposobieniu sąd opiekuńczy tak postanowi. Gdyby tak się stało przysposobiony mógłby żądać alimentów od krewnych zmarłego rodzica i vice versa.

Jaka jest kolejność obowiązku alimentacyjnego?

W następstwie przysposobienia pełnego między przysposabiającym a przysposobionym jest obowiązek alimentacyjny równoważny jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. To nie podlega dyskusji. Stosujemy tu ogólne reguły dotyczące kolejności alimentowania.

Pełne przysposobienie pasierba tj. dziecka swojego małżonka powoduje, że obowiązek alimentacyjny względem niego ma przedstawioną kolejność.

1. rodzic naturalny i przysposabiający,

2. wstępni osób wymienionych w pkt 1. (dziadkowie, pradziadkowie przysposobionego),

3. zstępni przysposabiającego (rodzeństwo naturalne i przyrodnie przysposabiającego).


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz