Udostępnienie mieszkania jako forma wykonania obowiązku alimentacyjnego

Prawo dopuszcza każdą postać świadczeń alimentacyjnych. Jedynym warunkiem jest to, aby odpowiadały one potrzebom uprawnionego oraz by nie były zbyt uciążliwe dla zobowiązanego.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania. Mieszkanie nie koniecznie musi być własnością zobowiązanego. Wystarczy, że posiada do niego jakikolwiek tytuł prawny np. umowa najmu.

Jeżeli istnieje kilku zobowiązanych do alimentacji, a jeden z nich dostarczył uprawnionemu mieszkanie, to wówczas pozostali powinni w odpowiednim stopniu przyczynić się do utrzymania uprawnionego.

Mieszkanie jako forma alimentacji, będzie wypełniać obowiązek alimentacyjny jednej osoby (zobowiązanego) w całości, tzn. że nie musi świadczyć nic więcej albo w określonej części. W tym ostatnim wypadku na zobowiązanego mogą zostać nałożone również inne obowiązki np. świadczenie pieniężne. W każdym razie zadecyduje konkretny stan faktyczny.

Osoba zobowiązana nie ma przymusu oddawania do korzystania całego mieszkania. Udostępnienie jednego pokoju z dostępem do kuchni i łazienki, czyni zadość temu obowiązkowi.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz