Wyjazd zobowiązanego za granicę a alimenty

samolotW dzisiejszych czasach przemieszczanie się ludzi poza granicami różnych państw jest normalną konsekwencją procesu globalizacji. Powody wyjazdów za granicę są rozmaite, lecz nader często są to wyjazdy do pracy.

Wyjazd osoby zobowiązanej do innego kraju może znacznie utrudnić albo wręcz uniemożliwić prawidłową realizację obowiązku alimentacyjnego. Wzgląd na dobro uprawnionego i potrzebę zapewnienia mu środków utrzymania, a niekiedy również wychowania – powoduje konieczność ustanowienia zabezpieczenia należnych alimentów.

Przy istnieniu porozumienia pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym – mogą oni samodzielnie uregulować tę kwestię w drodze umowy. Bark zgody, co do ustalenia samego zabezpieczenia, jak i sposobu jego dokonania – skutkuje wymogiem interwencji sądu.

Z wnioskiem o ustalenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych może wystąpić do sądu uprawniony i zobowiązany. Sąd rozstrzygając sprawę kieruje się przede wszystkim potrzebą zapewnienia osobie uprawnionej odpowiedniej ochrony przysługującego jej prawa tj. prawa do alimentów. Obok tego uwzględnia interes osoby zobowiązanej, w taki sposób, by bez uzasadnionej przyczyny, nie nałożyć na nią zbyt nadmiernego obciążenia.

Jakie sposoby zabezpieczenia?

Dopuszczalne są wszystkie sposoby zabezpieczenia, pod warunkiem, że należycie chronią interes uprawnionego i nie stanowią zbędnego ciężaru dla zobowiązanego. Zabezpieczenie powinno wystarczać na przewidywany czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Np. w przypadku alimentów dla małoletniego dziecka, środki zabezpieczenia winny starczać, co najmniej do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Do najczęściej stosowanych sposobów zabezpieczenia należy:

  • upoważnienie uprawnionego (jego przedstawiciela ustawowego) do pobierania sum pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

Częstotliwość podejmowania kwot z rachunku jest w zasadzie miesięczna. Natomiast, jeśli chodzi o kwotę, to odpowiada ona dotychczasowej kwocie zasądzonych alimentów wyrokiem sądowym lub ustalonych umową alimentacyjną. Można zastrzec, że w razie zwiększenia się potrzeb uprawnionego, będzie pobierana wyższa suma pieniędzy. Wolno także określić górny pułap pobieranej kwoty.

  • zawarcie umowy poręczenia.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz