Zakres świadczeń alimentacyjnych rodziców w stosunku do dziecka

Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica

Możliwości zarobkowe stanowią zarobki osiągane przez rodzica ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych plus wszelkie dodatki (premie, świadczenia z Funduszu socjalnego, deputaty). Możliwości majątkowe to dochody, które przynosi posiadany majątek. Oczywiście jedne i drugie po potrąceniu danin publicznych, jakimi są podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Możliwości  zarobkowe i majątkowe to nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane  z pracy lub ze swojego majątku, lecz także zarobki i dochody, które rodzic może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

W niektórych przypadkach rodzic może nie osiągać dochodów odpowiadających jego wykształceniu lub kwalifikacjom zawodowym. Bywają także sytuacje pracy w niepełnym wymiarze godzin albo pracy dorywczej. Zatem jeżeli wina leży po stronie rodzica (np. lenistwo, chęć płacenia niższych alimentów), to sąd może – przy ustalaniu wysokości alimentów – pominąć rzeczywisty dochód, a wziąć pod uwagę dochód hipotetyczny, który zobowiązany powinien osiągać, a nie osiąga z przyczyn nie zasługujących na aprobatę.

Sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu względem dzieci, w skrajnych okolicznościach może powodować konieczność wyzbywania się składników majątkowych. Sprzedaż biżuterii, dzieł sztuki, wartościowych pamiątek jest wówczas uzasadniona. Należy być jednak ostrożnym przy wyprzedawaniu narzędzi służących do bezpośredniego osiągania zarobków (np. wyposażenia gospodarstwa rolnego, warsztatu, firmy), czy też zaspokajania potrzeb (np. lodówka, pralka), gdyż takie działanie byłoby niecelowe.

Często ma miejsce sytuacja, że dzieci o takich samym potrzebach życiowych – otrzymują alimenty w różnej wysokości. I różnica ta nie jest wcale taka mała. Gdzie tkwi problem? Można by powiedzieć, że taki stan rzeczy jest niesprawiedliwy. A owszem i jest. Sąd zasądzając alimenty na pierwszym planie uwzględnia usprawiedliwione potrzeby dziecka, a na drugim możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Co do zasady sąd nie może orzec wyższych alimentów, niż de facto rodzic jest w tanie płacić je. Odmienne zarobki rodziców powodują, że dzieci mimo tych samych potrzeb otrzymują alimenty w innej (wyższej lub niższej ) kwocie. Z pretensjami proszę do rodziców;-)

Ważne jest również to, że obowiązek świadczeń alimentacyjnych obciąża rodziców, w równym stopniu – niezależnie od tego, czy dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców albo też z jednym z nich. Kwestia ewentualnej winy rodziców w rozstaniu – nie ma tu nic do rzeczy. Rodzic obowiązany jest łożyć na dziecko nawet wtedy, gdy razem z nim nie mieszka, a powód tego stanu rzeczy leży po stronie drugiego rodzica (np. wyrzucenie z domu bez powodu).


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz