Zmiana stosunków alimentacyjnych

Kiedy wolno domagać się podwyższenia albo obniżenia alimentów?

„W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Nie wszystkie osoby wiedzą, że ustalenia zawarte w wyroku zasądzającym alimenty, bądź też w umowie alimentacyjnej – można zmienić. Sąd przysądzając alimenty, albo też strony ustalające je w umowie brały za podstawę okoliczności istniejące w chwili tych zdarzeń.

Jak wiadomo wszystko nieustannie się zmienia. Tego co dzisiaj jest może jutro nie być lub też może być, ale w innej postaci. To samo tyczy się stosunków alimentacyjnych. Zmiany sytuacji mogą wystąpić po stronie osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, jak i zobowiązanej do ich uiszczania albo też jednocześnie po obu stronach.

Natomiast fakt, czy zmiana jest na tyle istotna, żeby zmodyfikować stosunek alimentacyjny – należy do oceny sądu lub samych stron, w przypadku porozumienia alimentacyjnego (umowy alimentacyjnej).

Jeżeli chodzi o orzeczenie sądowe, to zmiana stosunków musi nastąpić po uprawomocnieniu się tegoż orzeczenia. Dopiero wtedy możliwe jest wystąpienie z powództwem o zmianę alimentów. Gdy uczynimy to jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku sądowego – nasze żądanie zostanie oddalone.

Dopuszczalne jest nawet wniesienie pozwu jeden dzień po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia sądowego, wówczas, gdy sądzimy, iż miała miejsce na tyle ważna zmiana stanu faktycznego, według naszego mniemania. Osobną sprawą jest, czy podnoszone przez nas fakty zostaną uwzględnione przez sąd.

Strony, jakie zawarły umowę o świadczenia alimentacyjne mają możność dokonania zmian jej warunków w każdej chwili. Nie potrzebna tu jest ingerencja sądów, czy też innych organów. Zasada swobody umów umożliwia uprawnionemu i zobowiązanemu takie ułożenie elementów stosunku alimentacyjnego, aby każda z osób była zadowolona. Ważne jest to, by istniało porozumienie między stronami, bądź w przypadku braku zgody w niektórych kwestiach – zdolność do wzajemnych ustępstw.

Kompletny brak konsensusu wymusza konieczność skorzystania z drogi sądowej. Wymaga zaznaczenia jeszcze to, że jeżeli umowa o alimenty została zawarta w formie aktu notarialnego (u notariusza), to również zmiany tejże umowy muszą mieć taką samą postać tj. aktu notarialnego. Natomiast umowa zawarta w formie pisemnej zwykłej, powinna mieć zmiany również w tej formie, a nie np. ustnej.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz