Osoby uprawnione do środków z Funduszu Alimentacyjnego

Kto może liczyć na wsparcie z funduszu alimentacyjnego (FA)?

Nie każdy ma szanse na otrzymanie pomocy z FA. Kategorię osób uprawnionych wylicza art. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej. Określenie „osoba uprawniona” oznacza: osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Tytułem wykonawczym jest wyrok sądowy ustalający alimenty (albo inny dokument np. umowa alimentacyjna, ugoda sądowa) – zaopatrzony przez sąd na wniosek strony w klauzulę wykonalności.

Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej:
 do ukończenia przez nią 18 roku życia (nawet jeśli się nie uczy),
 do ukończenia przez nią 25 roku życia (jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej),
 bezterminowo (w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Osoby, jakie nie spełniają co najmniej jednego wymogu – są pozbawione prawa do świadczeń z FA. Na tej podstawie możemy wysnuć następujący wniosek.

Uprawnienie do pieniążków z FA mają określone osoby ze względu na swój bardzo młody wiek (niepełnoletnie) albo ze względu na młody wiek i kontynuowanie nauki (do osiągnięcia 25 lat), czy też wreszcie ze względu na ułomność (znaczną niepełnosprawność – bez ograniczeń).

Osoby, które nie spełniają tych kryteriów muszą szukać innych rozwiązań prawnych. Na przykład wolno im skierować powództwo o alimenty do osoby zobowiązanej w dalszej kolejności do świadczenia na ich rzecz lub korzystać ze środków pomocy społecznej.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz