Pełnomocnik w sprawie o alimenty

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty?
Oczywistym jest, że przed sądem możemy działać samodzielnie – dążąc do ochrony naszych praw i interesów. Ustawodawca chciał nam udogodnić życie i skonstruował instytucję pełnomocnictwa.

Zalety pełnomocnictwa to m.in. brak obowiązku osobistego stawiennictwa w sądzie (istnieją od tego wyjątki); profesjonalne zastępstwo procesowe.

W takim razie, co to jest pełnomocnictwo procesowe? Jest to umocowanie do podejmowania przez sądem, w naszym imieniu i na naszą rzecz wszelkich czynności procesowych.

A teraz przejdźmy do rzeczy. Kto w końcu może być tym pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być:

  • adwokat lub radca prawny,
  • rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni (dzieci) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,
  • przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedstawiciel organizacji społecznej, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz