Udział organizacji społecznych ws. o alimenty

Czy w sprawach o alimenty mogę liczyć na pomoc organizacji społecznych?

Naturalnie, że tak.

Zasady występowania

W sprawach o roszczenia alimentacyjne organizacje społeczne mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Organizacje takie mogą również wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

Organizacje społeczne, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

Reasumując organizacje społeczne mogą wszcząć postępowanie, przyłączyć się do niego albo też wyrazić swój pogląd nt. sprawy.

Osobę, na rzecz której organizacja wytoczyła powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda i działać obok organizacji społecznej.

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez organizację ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której organizacja wytoczyła powództwo, a stroną przeciwną.

Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

Organizacja społeczna może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy.  Organizacja jest zwolniona od ponoszenia kosztów postępowania sądowego. Toteż koszty końcowe procesu nie mogą być zasądzone od organizacji społecznej, bądź na jej rzecz.

Wykaz organizacji:

Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli lub wstępować do toczącego się postępowania –  w sprawach o roszczenia alimentacyjne są organizacje, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu dziełalności gospodarczej.

Mogą to być w szczególności:

1) organizacje, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,

2) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

3) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,

4) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,

5) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,

6) związki zawodowe,

7) organizacje zrzeszające rolników.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego, a jedynie przykładowy. Zatem uprawnionymi są jeszcze inne organizacje społeczne, byleby ich zadanie statutowe nie polegało na bezpośrednim prowadzeniu działalności gospodarczej.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz