Udział prokuratora w sprawie alimentacyjnej

Czy prokurator może mi pomóc w wytoczeniu i prowadzeniu sprawy o alimenty?

Tak.  Prokurator może:

  • żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie,
  • wziąć udział  w każdym toczącym się postępowaniu.

Wyjątki: niektóre sprawy niemajątkowe z zakresu prawa rodzinnego. Np. prokurator nie może wszcząć sprawy o separację, rozwód. Logiczne – prawda.

Przesłanki udziału prokuratora:

  • ochrona praworządności,
  • ochrona praw obywateli i interesu społecznego.

Ocena zaistnienia powyższych podstaw należy do prokuratora. Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. Jednak  prokurator nie jest związany wezwaniem sądu i to on decyduje o tym czy weźmie, czy też nie udziału w sprawie. Również i strona ubiegająca się o alimenty – może zwrócić się z prośbą do prokuratora o wszczęcie procesu.

Prokurator wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby – wskazuje ją w pozwie. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym – doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda, najdalej do chwili uprawomocnienia się orzeczenia końcowego.

Jeżeli tak się stanie to prokurator i powód działają samodzielnie, obok siebie. Jednakże prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu (alimentów) – wymagana jest zgoda strony.

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Znaczy to tyle, iż po zakończeniu sprawy – strona która z własnej woli nie brała w niej udziału – nie może wystąpić o te same roszczenie (kolejne powództwo o alimenty).

Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe (a takimi są alimenty) – prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone. Np. uprawniony otrzymał alimenty w kwocie 300 zł, a satysfakcjonuje go kwota 500 zł. Może wówczas wystąpić o podwyższenie alimentów o 200 zl.

Prokurator może także zaskarżyć każde orzeczenie, od którego służy środek odwoławczy.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz