:: Alimenty :: praktyczne porady prawne - Prawo w przystępnym wydaniu

Archive for the ‘Egzekucja alimentów’ Category

Egzekucja alimentów

21 października 2010

Wpis dłużnika alimentacyjnego na listę dłużników niewypłacalnych. Hit czy kit?

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych stworzyła możliwość wpisu dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych przez osoby fizyczne, będące konsumentami.

Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów taką możliwość miały jedynie osoby prawne, tj. przedsiębiorcy, banki, instytucje finansowe itd. Nowe przepisy obowiązują od dnia 14 czerwca 2010 r. i od tego też momentu wolno umieszczać nierzetelnych dłużników na niechlubnych listach.

Egzekucja alimentów

24 października 2009

Przestępstwo niealimentacji

Czy za niepłacenie alimentów można pójść do więzienia?

Tak. Możliwość taką przewiduje art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim:

Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Egzekucja alimentów

1 września 2009

Nakaz wyjawienia majątku przez dłużnika alimentacyjnego

Kiedy dłużnik może zostać zobowiązany do wyjawienia swego majątku?

Przesłanki zastosowania:

  1. Jeżeli po wszczęciu egzekucji zajęty majątek dłużnika:
  • nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności,
  • jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności

Egzekucja alimentów

23 sierpnia 2009

Wniosek o egzekucję alimentów

egzekucjaJeżeli dłużnik nie postępuje zgodnie z wyrokiem sądowym i nie płaci alimentów – nie pozostaje nam nic innego, jak ubieganie się o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Egzekucja ma za zadanie przymusowe zobowiązanie dłużnika do spełnienia świadczenia.

Egzekucję prowadzi się z zarobków dłużnika i jego majątku. Np. z wynagrodzenia za pracę, renty (emerytury), środków zgromadzonych na koncie bankowym, rzeczy ruchomych, nieruchomości.

Egzekucja alimentów

13 sierpnia 2009

Wpis dłużnika alimentacyjnego do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

rejestr_1Długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego (niepłacenie alimentów), może być podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), znajdującym się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy  – komornik z urzędu składa wniosek o wpis do RDN.