Pisma procesowe – uwagi ogólne

pismo_1W postępowaniu przed sądem, polegającym na dokonywaniu czynności procesowych dominuje zasada pisemności, obok zasady ustności. Powoduje to, że znakomita większość działań podejmowanych przez strony musi mieć formę pisemną. Tylko nielicznie mogą mieć formę ustną i utrwalane są poprzez wciągnięcie oświadczenia strony do protokołu rozprawy (posiedzenia).

W sprawie o alimenty zasadniczym pismem jest pozew lub wniosek (dalej pozew oznacza również wniosek). To one inicjują postępowanie alimentacyjne i bez ich wniesienia do sądu nie można się obejść. Pozew został obwarowany licznymi wymaganiami formalnymi, które ustanawia prawo.

Niezachowanie przez stronę warunków pozwu przewidzianych przez przepisy, skutkuje wezwaniem strony do uzupełnienia braków formalnych, a gdyby strona nie uczyniła tego w ogóle, bądź w oznaczonym terminie – odrzuceniem pozwu. Odrzucenie pozwu jest równoznaczne z nierozpoczęciem (niewszczęciem) procesu. Jednakże nie zamyka to stronie drogi do ponownego wystąpienia z powództwem, z tym że datą wytoczenia procesu jest data wniesienia kolejnego pisma.

W związku z powyższym, ogromnie ważne jest, by przestrzegać wszystkich reguł prawnych dotyczących sporządzania i wnoszenia pozwu do sądu. Dlatego też w tym dziale będę prezentował przykładowe wzory pism w sprawach o alimenty wraz ze szczegółowymi objaśnieniami.