Małoletni jako strona procesu o alimenty

W sprawach o alimenty na rzecz małoletniego dziecka (takiego, które nie ukończyło 18 lat) – stroną procesu jest wyłącznie małoletni. Rodzic (opiekun) dziecka jako przedstawiciel ustawowy jest jedynie reprezentantem dziecka w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu procesu – osobą upoważnioną do odbioru i dysponowania alimentami.

Rodzic jest przedstawicielem ustawowym dziecka, które znajduje się pod jego władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, a tym samym wynikające z niej przedstawicielstwo wygasa z datą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

W innym wypadku przymiot władzy rodzicielskiej ustaje wskutek orzeczenia sądu rodzinnego o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska może też zostać zawieszona, co powoduje nieobowiązywanie jej w okresie zawieszenia. Dopuszczalne jest również ograniczenie władzy  rodzicielskiej, a zakres tego ograniczenia tzn. jakie prawa i obowiązki przysługują rodzicowi – wynika z postanowienia sądu.

Jeżeli dziecko pozostaje po opieką, to przedstawicielstwo ustawowe wynikające z pieczy nad małoletnim – posiada opiekun.

Reprezentacja osoby niepełnoletniej w sądzie jest związana z nieposiadaniem przez reprezentowanego pełnej zdolności do czynności prawnych, a co za tym idzie i procesowych. Brak tejże zdolności uniemożliwia mu samemu skuteczne podjęcie obrony swoich praw.

Do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości – osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest jego przedstawiciel ustawowy, który powinien być wskazany w sentencji wyroku zasądzającego alimenty – jako osoba uprawniona do ich odbioru. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień, jakie mogą powstać, gdy kilka osób będzie domagać się przekazywania świadczeń alimentacyjnych do ich rąk.

Gdyby dziecko osiągnęło pełnoletniość w trakcie procesu o alimenty, to może wtedy samodzielnie podejmować czynności procesowe. Natomiast przyjmuje się że były przedstawiciel ustawowy dziecka nadal może działać w jego imieniu, o ile dziecko nie będzie temu przeciwne. To samo tyczy się pełnomocnika ustanowionego przez przedstawiciela ustawowego do reprezentowania dziecka w sądzie.

Z momentem ukończenia osiemnastego roku życia dziecko może samodzielnie odbierać alimenty. Dla potwierdzenia tego faktu wystarczający jest dowód osobisty. Rodzic, który pobierał alimenty na dziecko, po osiągnięciu przez nie pełnoletniości i nie przeznaczał tych środków na utrzymanie dziecka – może zostać zobowiązany do ich zwrotu. Osobą uprawnioną do żądania zwrotu jest dziecko. Jest to tzw. roszczenie regresowe.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz