Sąd właściwy w sprawach o alimenty

sadWłaściwość sądu to nic innego jak kompetencja, upoważnienie do rozpoznawania spraw danego rodzaju. Na właściwość sądu składa się właściwość rzeczowa i miejscowa. Osoba wnosząca pismo do sądu musi spełnić oba warunki właściwości. Omówimy je teraz.

1. Właściwość rzeczowa.

Sądem właściwym rzeczowo tj. ze względu na przedmiot (zakres) rozpoznawanych spraw – jest zawsze sąd rejonowy. Jednakże gdy powód zgłasza w pozwie o separację, rozwód, unieważnienie małżeństwa – wniosek o zasądzenie alimentów – sądem właściwym rzeczowo jest sąd okręgowy, ponieważ żądanie alimentów jest kwestią uboczną, a powództwo główne należy do właściwości tegoż sądu.

2. Właściwość miejscowa.

Związana jest z zasięgiem działania sądu. Daje nam odpowiedź na pytanie: do którego sądu rejonowego mam złożyć pozew?

Ogólną zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany (zobowiązany) ma miejsce zamieszkania.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania – miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – wg ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

W postępowaniu o świadczenia alimentacyjne powód (uprawniony) ma uprzywilejowaną sytuację, gdyż może wystąpić przed sąd rejonowy:

  • swojego miejsca zamieszkania, bądź
  • miejsca zamieszkania pozwanego (na zasadach ogólnych).

Wybór należy do uprawnionego, lecz często bywa tak, że sąd właściwy dla powoda i pozwanego jest tym samym sądem.

Czy coś się stanie jeżeli wniosę pozew do niewłaściwego sądu?

Sąd niewłaściwy, który otrzymał pismo procesowe przekazuje je sądowi właściwemu do rozpoznania danej sprawy. Datą wpłynięcia pozwu jest wówczas dzień otrzymania go przez sąd właściwy. Sąd niewłaściwy zawiadamia na piśmie powoda – o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz